ריכוז דו"חות מעודכן – 17.2.16

דו״ח תקופתי רביעי, ינואר-יוני 2015
דו״ח תקופתי חמישי, יולי-אוקטובר 2015
עדכון הלמ״ס לדו״ח הרשות הביומטרית
• רשות האוכלוסין וההגירה (ראה דו״ח מסכם שני)
• הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (ראה דו״ח מסכם שני)
דו״ח מסכם ראשון, יוני 2015
דו״ח מסכם שני, דצמבר 2015

פרוטוקול המבחן

דו״ח תקופתי ראשון, יולי-דצמבר 2013

דו״ח תקופתי שני, ינואר-יוני 2014

דו״ח תקופתי שלישי, יולי-דצמבר 2014

דו״ח תקופתי רביעי, ינואר-יוני 2015

דו״ח מסכם, יוני 2015