נייר עמדה בדבר פרסום פרטים מזהים בפסקי-דין

ועדת אנגלרד, או בשמה המלא ”הוועדה לבחינת שאלות הנוגעות לפרסום פרטים מזהים בפסקי-דין ובהחלטות של בתי המשפט ולעיון בתיקי בית המשפט“, פרסמה קול קורא לקבלת עמדות הציבור בסוגיות הקשורות לתחום עיסוקה.

סוגיית האיזון הראוי בין עקרון פומביות הדיון (סעיף 3 לחוק-יסוד: השפיטה) לבין זכות המתדיינים לפרטיות (סעיף 7 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו), אינה פשוטה. התנועה לזכויות דיגיטליות בקשה להציג את עמדתה בשאלת המידתיות של הפגיעה בפרטיות – מתי יש לטעמה לתת משקל יתר לזכותם של המתדיינים לפרטיות, ומתי יש משקל נוסף לעקרון פומביות הדיון.

לעמדת התנועה לזכויות דיגיטליות, אם אין הצדקה משפטית לפרסום מידע אישי אודות המתדיינים, אין סיבה לפרסמו, גם אם המידע כשלעצמו אינו אסור בפרסום. נקודת פתיחה זאת תואמת את הנחיית כב׳ השופט משה גל לציבור השופטים, לפיה ”נבקש את שימת לבכם בעת כתיבת החלטות לעניין איזכור פרטים אישיים שאין חובה בהם ואשר פרסומם עלול לגרום לפגיעה בפרטיותם של המתדיינים“.

בהתאם לזאת, התנועה הציגה את עמדתה במספר נושאים: (א) הנורמה הראויה אינה צריכה להתחשב באתרים סוררים (כגון ”תקדין לייט“); (ב) הבחנה בין פסק-הדין המלא לבין פסק-הדין הפומבי; (ג) האיזון הראוי תלוי בסוג ההליך ובתוצאותיו; (ד) לדעת התנועה, יש לאסור על מאגרים לפרסם את המידע המשפטי באופן אקטיבי. בנוסף, פרסמה התנועה הצעות מיידיות לפתרון הבעייה שנוצרה בשל פעילותו של אתר ”תקדין לייט“.

קובץ מצורף: נייר העמדה.