ריכוז דו״חות בנושא המאגר הביומטרי

פרוטוקול המבחן

דו״ח תקופתי ראשון, יולי-דצמבר 2013

דו״ח תקופתי שני, ינואר-יוני 2014

דו״ח תקופתי שלישי, יולי-דצמבר 2014

דו״ח תקופתי רביעי, ינואר-יוני 2015

דו״ח מסכם, יוני 2015